תנאי שימוש באתר

effective-soft.co.il

 ברוכים הבאים לאתר effective-soft.co.il (להלן: האתר). אנא קרא בעיון את כל תנאי שימוש הספקים באתר דלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלה או לתנאי השימוש הכלליים באתר אנא הימנע מלהשתמש בשירותי האתר. ההסכם כתוב בלשון זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד. כל הכתוב בהסכם זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. תנאי השימוש המפורטים כאן נתונים לשינויים ע"י מפעיל האתר בכל עת בלא מתן הודעה מראש למשתמש, על כן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת.

האתר משמש כמתווך בין, ספקים, המספק שירות או מוצר מכל סוג (להלן: הספק) לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתם (להלן: הלקוחות).

זכויות היוצרים, הקניין והקניין הרוחני של האתר שייכים למפעיל האתר. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים. אין להעתיק /לשכפל /להפיץ / לפרסם / לעשות בהם כל פעולה את התכנים המוצגים באתר ללא רשות מפורשת בכתב ומראש. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.


המידע לגבי הספקים, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר, מוצגים כפי שהתקבלו מהספקים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי למעט עריכה לשונית. מפעיל האתר לא בודק ולא נושא כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותן או נכונותן והאחריות לקיום ווידוא אלו מוטלת עליך, משתמש האתר. מובהר בזאת כי המידע המתפרסם באתר על ידי בעלי האתר הינו בגדר עצה בלבד ואינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.מפעיל האתר לא אחראי ואינו צד,להתקשרות שתיווצר בין הלקוחות לבינך הספק, ולא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים המסופקים. מפעיל האתר לא יהווה צד במחלוקת בכל סכסוך שיתגלה בינך הלקוח, לבין הספקים, לא יהיה אחראי, ולא ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך הלקוח עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם לך, באופן ישיר או באופן עקיף מפרסום באתר.מפעיל האתר מספק את השירות כפי שהוא, ואינו מעניק כל הבטחה, מחויבות או מצג למשתמש. מפעיל האתר אינו מתחייב בשום פנים על מספר הפניות שיגיעו ללקוחות מאת הספקים או על איכותם. האתר שומר לו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר, המבנה והמראה מפעם לפעם. מפעיל האתר יעשה מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר.הנך מסכים בעצם הרשמתך באתר כי מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, מכתב או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ופעילות באתר. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך להסיר עצמך במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל.אין לפרסם באתר תגובות המפרות חוק כלשהו, ובכלל זה הוצאת לשון הרע, עידוד להסתה, פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות הציבור, הפרת זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי או פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. הנהלת האתר t-vuch שומרת לעצמה את הזכות להציג או לא להציג תגובות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.מפעיל האתר רשאי להביא את פעולת האתר לסיומה בכל עת ללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעיל האתר בדבר כלפי המשתמשים.


מקום השיפוט הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.